mlody mechanik
Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page

Regulamin kategoria: Mechanik Zawodowy

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Wydarzeniu,
 2. Organizator – V8 Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział KRS, pod numerem 0000203250. Współorganizatorem Wydarzenia są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,
 3. Wydarzenie – niniejszy konkurs X Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2021, kategoria Mechanik Zawodowy,
 4. Strona Internetowa – strona prowadzona pod adresem mistrzostwamechanikow.pl,
 5. Platforma edukacyjna – aplikacja dostępna pod adresem https://akademiamlodegomechanika.pl,
 6. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która przystąpiła do Wydarzenia poprzez zgłoszeniowego zapis na wydarzenie „Mechanik Zawodowy” na Platformie edukacyjnej, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki,
 7. Czas Trwania Wydarzenia – okres od dnia 17 marca 2021 roku (rozpoczęcie zapisów do Wydarzenia) do końca września 2021 roku (Finał),
 8. Finał – drugi etap Wydarzenia, podczas którego spośród Uczestników zostaną wyłonione osoby, które otrzymają nagrody. Finał odbędzie się we wrześniu 2021 roku w formule online lub hybrydowej. Dokładna data oraz formuła Finału ustalona zostanie do 31 sierpnia 2021 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 10. Test – zestaw pytań, zadań sprawdzających wiedzę Uczestników, który Uczestnicy są zobowiązani rozwiązań w trakcie Eliminacji.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w X Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników 2021 w kategorii Mechanik Zawodowy.
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 3. Wydarzenie polega na sprawdzeniu umiejętności i wiedzy Uczestników, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników/elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w pracy ww. grupy.
 4. Wydarzenie jest przeprowadzony na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Wydarzenie jest podzielony na dwa etapy:
  • etap pierwszy („Eliminacje”) – 18. czerwca (piątek) 2021 o godzinie 17:00, który odbędzie się na Platformie edukacyjnej.
  • Finał odbędzie się we wrześniu 2021 w formule online lub hybrydowej. Dokładna data oraz formuła Finału ustalona zostanie do 31 sierpnia 2021 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
 6. Informacje na temat Wydarzenia oraz treść Regulaminu, będą udostępnione na Stronie Internetowej.
 7. Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej udziałem w Wydarzeniu lub na prośbę Uczestnika, Organizator może przesłać tekst niniejszego Regulaminu pocztą, pod warunkiem przesłania na adres: V8 Team Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, zaadresowanej koperty zwrotnej z dopiskiem „Regulamin Mistrzostw Mechaników” wraz ze znaczkiem pocztowym.
 8. Udział w Wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.

 

III. UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

 1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby dorosłe, ze specjalnym uwzględnieniem pracowników w zawodzie mechanika, elektromechanika, lub technika pojazdów samochodowych.
 2. Z uczestnictwa w Wydarzeniu wyłączeni są:
  • pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,
  • osoby (w tym podmioty trzecie) współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszego Wydarzenia.
 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Przez pracowników rozumie się także osoby, z którymi nawiązany został stosunek cywilnoprawny na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.
 5. W przypadku Uczestników, którzy w momencie przystąpienia do Wydarzenia są niepełnoletni, udział w Wydarzeniu jest możliwy w przypadku wyrażenia zgody na ich udział w Wydarzeniu oraz przetwarzanie danych osobowych przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Zgłoszenia, które nie spełniły warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.
 7. Uczestnik Wydarzenia bierze udział w Wydarzeniu osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 8. Organizator może dokonać weryfikacji prawa udziału Uczestnika w Wydarzeniu w trakcie Trwania Wydarzenia.

 

IV. WARUNKI WYDARZENIA

 1. Aby przystąpić do Wydarzenia Uczestnik powinien:
  • Założyć konto na Platformie edukacyjnej
  • Wypełnić:
   • Dane uczestnika imię, nazwisko, datę urodzenia, województwo, kod pocztowy, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu
   • (Opcjonalnie) Dane szkoły: województwo, miejscowość, nazwę szkoły oraz profil, na który uczestnik uczęszcza
   • (Opcjonalnie) Dane warsztatu, w którym pracuje Uczestnik
   • Wybrać co najmniej jedno zainteresowanie z listy
   • Wybrać co najmniej jeden plan na przyszłość z listy
  • Zapisać się do wydarzenia „Mechanik Zawodowy” na Platformie edukacyjnej:
   • Wejść do wydarzenia „Mechanik Zawodowy”,
   • Zgłosić swój udział w wydarzeniu.
 2. Niepełnoletni Uczestnicy zobowiązani są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Wydarzeniu.
 3. Uczestnicy, którzy nie uzupełnią wymaganych danych osobowych, nie będą mogli wziąć udziału w Eliminacjach a dalej w Finale.
 4. Eliminacje polegają na wypełnieniu przez Uczestnika Testu dostępnego na Platformie edukacyjnej.
 5. Podczas Eliminacji celem Uczestnika jest uruchomienie testu na Platformie edukacyjnej oraz rozwiązanie zadań opublikowanych w dniu 18 czerwca 2021 roku o godzinie 17:00.
 6. Uczestnik podczas Eliminacji ma prawo do jednokrotnej próby rozwiązania Testu. Organizator przyjmuje odpowiedzi Uczestnika wyłącznie w dniu ogłoszenia Testu do godziny 17:30. Wyniki innych prób nie będą brane pod uwagę przez Organizatora Wydarzenia.
 7. Podczas rozwiązywania Testu Uczestnikowi zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z zasadami fair play, takich jak w szczególności pomocy osób trzecich.
 8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Wydarzenia, w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6 powyżej Regulaminu.
 9. Wyniki Testu uzyskane przez Uczestników zostaną przekazane na adres mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo, imiona i nazwiska 29 najlepszych Uczestników zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.

 

V. ROZSTRZYGNIECIE WYDARZENIA

 1. Prawidłowy przebieg Wydarzenia nadzorować będą przedstawiciele Organizatora.
 2. Rozstrzygnięcia Eliminacji dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Finalistami Wydarzenia („Finaliści”) zostaje 29 Uczestników, którzy podczas Eliminacji uzyskali najwyższą ilość punktów za rozwiązanie Testu oraz 1 Uczestnik, który podczas „Akcji Filtracji” uzyskał największą ilość punktów za rozwiązanie testu.
 4. Jeżeli kilku Uczestników uzyska taki sam wynik Testu, o zakwalifikowaniu się do Finału decydować będzie szybkość rozwiązania testu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Finale jest konieczność podpisania oświadczenia uczestnictwa przekazanego przez Organizatora. Oświadczenie należy podpisać na wzorze przesłanym przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
 6. W przypadku odmowy udziału w Finale, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika i zaprosić do udziału kolejnego Uczestnika Finałowego, uwzględniając wyniki uzyskane podczas Eliminacji.

 

VI. FINAŁ

 1. Finał odbędzie się we wrześniu 2021 w formule online lub hybrydowej. Dokładna data oraz formuła Finału ustalona zostanie do 31 sierpnia 2021 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
 2. Każdy Finalista otrzyma od Organizatora informację o dokładnym miejscu i czasie Finału.
 3. Finał polega na wykonaniu zadań przygotowanych przez partnerów Organizatora. Dokładna forma zadań ustalona zostanie do 31 sierpnia 2021 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
 4. O zwycięstwie w Mistrzostwach decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów przez Uczestników, decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich zadań.

 

VII. NAGRODY

 1. Nagrody główne w Wydarzeniu mogą być ufundowane przez sponsorów.
 2. Uczestnik, który zajmie I miejsce otrzyma nagrodę główną („Nagroda Główna”). Uczestnik, który zajmie w Finale II miejsce otrzymuje nagrodę („Nagroda I stopnia”). Uczestnik, który zajmie III miejsce w Finale otrzymuje również nagrodę („Nagroda II stopnia”). Nagrody będą przyznawane przez partnerów Organizatora.
 3. Uczestnicy, którzy zajmą I, II i III miejsce w Finale otrzymają Puchary i Dyplomy poświadczające sukces w Wydarzeniu, organizowanym w ramach X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2021.
 4. Każdy Uczestnik Wydarzenia otrzyma Dyplom poświadczający udział w Wydarzeniu.
 5. Nagrodzie Głównej oraz Nagrodom I i II stopnia będzie przypisane świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11% ich wartości.
 6. Uczestnik startujący w Wydarzeniu, któremu została przyznana w Nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
 7. Uczestnik uczestniczący w Wydarzeniu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 8. Uczestnik nie może dokonać wymiany przyznanej Nagrody na inną bądź na jej równowartość pieniężną.
 9. Nagrody dla Uczestników, którzy zajmą I, II i III miejsce w Finale są przewidziane również ze strony innych partnerów Wydarzenia w kategorii Mechanik Zawodowy.

 

VIII. WYDANIE NAGRÓD

 1. Wyniki Finału Wydarzenia podane zostaną na Stronie Internetowej www.mistrzostwamechanikow.pl, poprzez zamieszczenie imion i nazwisk Uczestników.
 2. Nagroda Główna oraz Nagrody I i II stopnia zostaną wręczone Uczestnikowi za potwierdzeniem odbioru przez przedstawiciela Organizatora bezpośrednio po zakończeniu Finału lub też wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu w terminie 10 dni roboczych od dnia ich przyznania.
 3. Koszt dostarczenia nagród pokrywa partner Organizatora wręczający nagrodę.

 

IX. ZASADY OPODATKOWANIA

 1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej, Nagrody I stopnia, Nagrody II stopnia uzyskanych w ramach Wydarzenia podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.).
 2. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 1 powyżej jest Organizator.
 3. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy Wydarzenia. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty świadczenia dodatkowego, o którym mowa w pkt. V ust. 5 Regulaminu.

 

X. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Wydarzenia, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Wydarzenia oraz w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Wydarzenia na adres: V8 Team Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych danych, nieczytelne lub złożone po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Wydarzenia.
 4. Organizator Wydarzenia rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. Decyzje Organizatora Wydarzenia w przedmiocie reklamacji przekazywane będą osobie składającej reklamacje, w formie pisemnej na podany przez nią adres.

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Wydarzenia, o których mowa w pkt. III ust. 1 będzie Organizator V8 Team sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1 85-220 Bydgoszcz oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją Wydarzenia znajduje się w Zasadach przetwarzania danych osobowych, dostępnych na Stronie Internetowej.
 3. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedyną podstawą określającą zasady Wydarzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na 3 dni przed ich obowiązywaniem na Stronie Internetowej Wydarzenia oraz w siedzibie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Wydarzenia.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Wydarzeniem będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia na adres Organizatora. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 • V8 Team sp. z.o.o.

 • ul. Czarna Droga 1
 • 85-220 Bydgoszcz
 • NIP 5540308537
 • REGON 002481430
 • Kontakt

 • biuro@v8team.pl
 • 52 322 64 84
 • 603 888 111
 • 603 523 888