mlody mechanik
Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page

Regulamin kategoria: Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Wydarzeniu,
 2. Organizator – V8 Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział KRS, pod numerem 0000203250. Współorganizatorem Wydarzenia są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,
 3. Wydarzenie – niniejsze wydarzenie X Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2021, kategoria Młody Mechanik Maszyn Rolniczych,
 4. Strona Internetowa – strona prowadzona pod adresem mistrzostwamechanikow.pl,
 5. Platforma edukacyjna – aplikacja dostępna pod adresem https://akademiamlodegomechanika.pl,
 6. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która przystąpiła do Wydarzenia poprzez zgłoszeniowego zapis na wydarzenie „Młody Mechanik Maszyn Rolniczych” na Platformie edukacyjnej, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki,
 7. Opiekun – nauczyciel, który nadzoruje udział Zespołu w Wydarzeniu
 8. Czas Trwania Wydarzenia – okres od dnia 17 marca 2021 roku (rozpoczęcie zapisów do Wydarzenia) do końca września2021 roku (Finał),
 9. Finał – drugi etap Wydarzenia, podczas którego spośród Uczestników zostaną wyłonione osoby, które otrzymają nagrody. Finał odbędzie się we wrześniu 2021 roku w formule online lub hybrydowej. Dokładna data oraz formuła Finału ustalona zostanie do 31 sierpnia 2021 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 11. Zespół – dwóch Uczestników, którzy pod nadzorem Opiekuna, biorą udział w Eliminacjach i w Finale,
 12. Test – zestaw pytań, zadań sprawdzających wiedzę Uczestników, który Uczestnicy są zobowiązani rozwiązań w trakcie Eliminacji.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w X Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników 2021 w kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych.
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 3. Wydarzenie polega na sprawdzeniu umiejętności i wiedzy Uczestników, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników/elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w pracy ww. grupy.
 4. Wydarzenie jest przeprowadzony na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Wydarzenie jest podzielony na dwa etapy:
  • etap pierwszy („Eliminacje”) – 18. czerwca (piątek) 2021 o godzinie 12:30, który odbędzie się na Platformie edukacyjnej.
  • Finał odbędzie się we wrześniu 2021 w formule online lub hybrydowej. Dokładna data oraz formuła Finału ustalona zostanie do 31 sierpnia 2021 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
 6. Informacje na temat Wydarzenia oraz treść Regulaminu, będą udostępnione na Stronie Internetowej.
 7. Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej udziałem w Wydarzeniu lub na prośbę Uczestnika, Organizator może przesłać tekst niniejszego Regulaminu pocztą, pod warunkiem przesłania na adres: V8 Team Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, zaadresowanej koperty zwrotnej z dopiskiem „Regulamin Mistrzostw Mechaników” wraz ze znaczkiem pocztowym.
 8. Udział w Wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.

 

III. UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

 1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być uczniowie dowolnych szkół technicznych oraz szkół zawodowych, zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej polskiej, którzy w roku szkolnym 2020/2021 kształcą się w zawodzie mechanika, elektromechanika, lub technika pojazdów samochodowych.
 2. Z uczestnictwa w Wydarzenia wyłączeni są:
  • pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,
  • osoby (w tym podmioty trzecie) współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszego Wydarzenia.
 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Przez pracowników rozumie się także osoby, z którymi nawiązany został stosunek cywilnoprawny na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.
 5. W przypadku Uczestników, którzy w momencie przystąpienia do Wydarzenia są niepełnoletni, udział w Wydarzeniu jest możliwy w przypadku wyrażenia zgody na ich udział w Wydarzeniu oraz przetwarzanie danych osobowych przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Zgłoszenia, które nie spełniły warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.
 7. Uczestnik Wydarzenia bierze udział w Wydarzeniu osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 8. Organizator może dokonać weryfikacji prawa udziału Uczestnika w Wydarzeniu w trakcie Trwania Wydarzenia. Uczestnik przed wzięciem udziału w Eliminacjach lub Finale może być poproszony o okazanie dokumentów poświadczających prawo udziału w Wydarzeniu, w tym okazanie np. legitymacji uczniowskiej lub świadectwa.

 

IV. WARUNKI WYDARZENIA

 1. Aby przystąpić do Wydarzenia Uczestnik powinien:
  • Założyć konto na Platformie edukacyjnej
  • Wypełnić:
   • Dane uczestnika imię, nazwisko, datę urodzenia, województwo, kod pocztowy, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu
   • Dane szkoły: województwo, miejscowość, nazwę szkoły oraz profil, na który uczestnik uczęszcza
   • Wybrać co najmniej jedno zainteresowanie z listy
   • Wybrać co najmniej jeden plan na przyszłość z listy
  • Zapisać się do wydarzenia „Młody Mechanik Maszyn Rolniczych” na Platformie edukacyjnej:
   • Wejść do wydarzenia „Młody Mechanik Maszyn Rolniczych”,
   • Utworzyć nowy Zespół lub zaakceptować zaproszenie do Zespołu.
 2. Niepełnoletni Uczestnicy zobowiązani są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Wydarzeniu.
 3. Uczestnicy z Zespołu, którzy nie uzupełnią wymaganych danych osobowych, nie będą mogli wziąć udziału w Eliminacjach a dalej w Finale.
 4. Eliminacje polegają na wypełnieniu przez Zespół Testu dostępnego na Platformie edukacyjnej.
 5. Podczas Eliminacji celem Zespołu jest uruchomienie testu na Platformie edukacyjnej oraz rozwiązanie zadań opublikowanych w dniu 18 czerwca 2021 roku o godzinie 12:30.
 6. Zespół podczas Eliminacji ma prawo do jednokrotnej próby rozwiązania Testu. Organizator przyjmuje odpowiedzi Zespołu wyłącznie w dniu ogłoszenia Testu do godziny 13:00. Wyniki innych prób nie będą brane pod uwagę przez Organizatora Wydarzenia.
 7. Podczas rozwiązywania Testu Zespołowi zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z zasadami fair play, takich jak w szczególności pomocy osób trzecich.
 8. Organizator może wykluczyć Zespół z Wydarzenia, w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6 powyżej Regulaminu.
 9. Wyniki Testu uzyskane przez Uczestników zostaną przekazane na adres mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo, nazwy najlepszych Zespołów zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.

 

V. ROZSTRZYGNIECIE WYDARZENIA

 1. Prawidłowy przebieg Wydarzenia nadzorować będą przedstawiciele Organizatora.
 2. Rozstrzygnięcia Eliminacji dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Finalistami Wydarzenia („Finaliści”) zostaje 30 Zespołów, które podczas Eliminacji uzyskały najwyższą ilość punktów za rozwiązanie Testu.
 4. Jeżeli kilka Zespołów uzyska taki sam wynik Testu, o zakwalifikowaniu się do Finału decydować będzie szybkość rozwiązania testu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Finale jest konieczność podpisania oświadczenia uczestnictwa przekazanego przez Organizatora. Oświadczenie należy podpisać na wzorze przesłanym przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
 6. W przypadku odmowy udziału w Finale, Organizator ma prawo wykluczyć Zespół i zaprosić do udziału kolejny Zespół Finałowy, uwzględniając wyniki uzyskane podczas Eliminacji.

 

VI. FINAŁ

 1. Finał odbędzie się we wrześniu 2021 w formule online lub hybrydowej. Dokładna data oraz formuła Finału ustalona zostanie do 31 sierpnia 2021 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
 2. Każdy Finalista otrzyma od Organizatora informację o dokładnym miejscu i czasie Finału.
 3. Finał polega na wykonaniu zadań przygotowanych przez partnerów Organizatora. Dokładna forma zadań ustalona zostanie do 31 sierpnia 2021 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
 4. O zwycięstwie w Mistrzostwach decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów przez zespoły, decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich zadań.

 

VII. NAGRODY

 1. Nagrody główne w Wydarzeniu mogą być ufundowane przez sponsorów.
 2. Zespół, który zajmie I miejsce otrzyma nagrodę główną („Nagroda Główna”). Zespół, który zajmie w Finale II miejsce otrzymuje nagrodę („Nagroda I stopnia”). Zespół, który zajmie III miejsce w Finale otrzymuje również nagrodę („Nagroda II stopnia”). Nagrody będą przyznawane przez partnerów Organizatora. Informacja o Nagrodach zostanie przekazana Uczestnikom w trakcie trwania Wydarzenia.
 3. Zespoły które zajmą I, II i III miejsce w Finale otrzymają Puchary i Dyplomy poświadczające sukces w Wydarzeniu, organizowanym w ramach X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2021.
 4. Każdy uczestnik Wydarzenia otrzyma Dyplom poświadczający udział w Wydarzeniu.
 5. Nagrodzie Głównej oraz Nagrodom I i II stopnia będzie przypisane świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11% ich wartości.
 6. Zespół startujący w Wydarzeniu, któremu została przyznana w Nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
 7. Zespół uczestniczący w Wydarzeniu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 8. Zespół nie może dokonać wymiany przyznanej Nagrody na inną bądź na jej równowartość pieniężną.
 9. Nagrody dla Zespołów, które zajmą I, II i III miejsce w Finale są przewidziane również ze strony innych partnerów Wydarzenia w kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych.

 

VIII. WYDANIE NAGRÓD

 1. Wyniki Finału Wydarzenia podane zostaną na Stronie Internetowej www.mistrzostwamechanikow.pl, poprzez zamieszczenie nazwy szkoły, nazwy Zespołu oraz imienia i nazwiska każdego z Członków Zespołu.
 2. Nagroda Główna oraz Nagrody I i II stopnia zostaną wręczone Uczestnikowi za potwierdzeniem odbioru przez przedstawiciela Organizatora bezpośrednio po zakończeniu Finału lub też wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu w terminie 10 dni roboczych od dnia ich przyznania.
 3. Koszt dostarczenia nagród pokrywa partner Organizatora wręczający nagrodę.

 

IX. ZASADY OPODATKOWANIA

 1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej, Nagrody I stopnia, Nagrody II stopnia uzyskanych w ramach Wydarzenia podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.).
 2. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 1 powyżej jest Organizator.
 3. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy Wydarzenia. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty świadczenia dodatkowego, o którym mowa w pkt. V ust. 5 Regulaminu.

 

X. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Wydarzenia, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Wydarzenia oraz w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Wydarzenia na adres: V8 Team Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych danych, nieczytelne lub złożone po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Wydarzenia.
 4. Organizator Wydarzenia rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. Decyzje Organizatora Wydarzenia w przedmiocie reklamacji przekazywane będą osobie składającej reklamacje, w formie pisemnej na podany przez nią adres.

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Wydarzenia, o których mowa w pkt. III ust. 1 będzie Organizator V8 Team sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1 85-220 Bydgoszcz oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją Wydarzenia znajduje się w Zasadach przetwarzania danych osobowych, dostępnych na Stronie Internetowej.
 3. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedyną podstawą określającą zasady Wydarzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na 3 dni przed ich obowiązywaniem na Stronie Internetowej Wydarzenia oraz w siedzibie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Wydarzenia.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Wydarzeniem będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia na adres Organizatora. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora. Jeżeli jeden z Uczestników należących do Zespołu zrezygnuje z udziału w Wydarzeniu, możliwe jest jego zastąpienie przez osobę wskazaną przez Opiekuna Zespołu, wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, jeżeli Organizator wyrazi uprzednią zgodę. Po zaakceptowaniu uczestnictwa nowego Uczestnika przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest przesłać wymagane zgody do Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 • V8 Team sp. z.o.o.

 • ul. Czarna Droga 1
 • 85-220 Bydgoszcz
 • NIP 5540308537
 • REGON 002481430
 • Kontakt

 • biuro@v8team.pl
 • 52 322 64 84
 • 603 888 111
 • 603 523 888