mlody mechanik
Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page

Rodo

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych

§1
Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (dalej – RODO) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: V8 Team sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Czarna Droga 1 85-220 Bydgoszcz.

Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres siedziby – Bydgoszcz 85-220, Czarna Droga 1 lub na
adres e-mail: biuro@v8team.pl, lub pawel.dekowski@v8team.pl

§2
Przechowywanie Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i  podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W odniesieniu do danych osobowych stanowiących element projektu graficznego będą przechowywane do czasu utrzymywania relacji handlowych. Brak złożenia jakiegokolwiek zamówienia w terminie 10 lat od końca roku w którym złożono ostatnie zamówienie, będzie uznany za brak utrzymywania relacji handlowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do wykonania zawartej umowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie są jednak podejmowane wobec Pani/Pana żadne zautomatyzowane decyzje (przy użyciu technik komputerowych), w oparciu o profilowanie.

Jeżeli dane miałby zostać wykorzystane w innym celu niż wskazany wyżej zostanie Pani/Pan o tym odrębnie poinformowana/ny.

§3
Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • pracownikom i współpracownikom ADO posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla ADO (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, usług rachunkowych, obsługi prawnej),
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w szczególności organom publicznym.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE/EOG.

§4
Przysługujące prawa

Może Pani/Pan w każdej chwili zażądać:

 • dostępu do danych osobowych, co będzie zrealizowane poprzez przedstawienie na piśmie wiernej kopii tych danych albo poprzez bezpośredni do nich wgląd z zachowaniem przepisów porządkowych przedsiębiorstwa,
 • sprostowania danych osobowych, o ile są niepełne lub niezgodne z rzeczywistością.

Może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się uzasadniony, jego wniesienie skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych.

Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe, są przetwarzane bezpodstawnie, są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo na czas rozpoznania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych – co oznacza, że dane osobowe będą wówczas tylko przechowywane.

Może Pani/Pan zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli wniesiony sprzeciw okazał się uzasadniony („prawo do bycia zapomnianym”).

Ma Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, jeżeli dane byłyby przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez ich zapis na nośniku przez ADO w jakimkolwiek formacie cyfrowym. ADO wyda dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W przypadku niegodnego z prawem przetwarzania danych osobowych służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 01.

 • V8 Team sp. z.o.o.

 • ul. Czarna Droga 1
 • 85-220 Bydgoszcz
 • NIP 5540308537
 • REGON 002481430
 • Kontakt

 • biuro@v8team.pl
 • 52 322 64 84
 • 603 888 111
 • 603 523 888