Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) partnerem X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja rządowa. Działający od 1 września 2017 roku KOWR przejął zadania nie istniejących już dwóch agencji rolnych: Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zadania KOWR to m.in. tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze, wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zwiększanie konkurencyjności polskiego sektora rolno-żywnościowego to jeden z podstawowych obszarów działalności KOWR. Ośrodek prowadzi działania służące poprawie i stabilizacji na rynkach rolnych, a także wspiera rolników i przedsiębiorców rolnych w rozwijaniu ich działalności.

Idee organizatorów Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są więc bliskie działaniom KOWR. Edukacja młodych rolników i mechaników maszyn rolniczych to nieodłączny element rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych. Właśnie takie cele realizowane są podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych.

W obszarze działania KOWR są także takie zagadnienia jak m.in.: opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi, czy uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: https://www.kowr.gov.pl/