Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz pierwszy objęła patronatem Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników.

Celem działania Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Wiele elementów tej strategii jest spójnych z wyzwaniami, jakie stawiają sobie organizatorzy Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Innowacyjne technologie, profesjonalna wiedza, edukacja młodzieży i przygotowanie jej do potrzeb rynku pracy to obszary, które łączą Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników z PARP. Rozwój młodych ludzi tak, by sprostali współczesnym wyzwaniom i oczekiwaniom pracodawców, rozwój zasobów ludzkich to także cele organizatorów Mistrzostw.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Wizja działalności PARP to rozwój polskiej przedsiębiorczości przez innowacje i odkrywanie nowych kierunków rozwoju. To także stałe udoskonalanie sposobu realizacji zadań oraz testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod działania. PARP współpracuje w tym zakresie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą.